การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
28/05/2016 0

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งที่ 1
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีแทค ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กับสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยมีกรอบวัตถุประสงค์หลักสำคัญ ดังนี้

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. สร้างเครือข่ายการทำงาน
  3. ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1,000,000 คน

Leave a comment