วงสุรีย์ คำจุมพล

วงสุรีย์ คำจุมพล

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยกร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์