วริศ ทิพย์เวียง

วริศ ทิพย์เวียง

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา การสื่อสารดิจิทัล

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์