วนิดา เสร็จกิจ

วนิดา เสร็จกิจ

เน็ตอาสา
การศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาเอก
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
สาขารัฐศาสตร์
ปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการบริหารรัฐกิจ
ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์