ธนโชติ โสธร

ธนโชติ โสธร

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาภาพยนตร์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร
ออกแบบกราฟฟิกในโครงการฯ

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์