ศิริลักษณ์ เมฆิน

ศิริลักษณ์ เมฆิน

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์