ศศิวิมล หลวงหลาย

ศศิวิมล หลวงหลาย

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการการโรงแรม

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์