ศลิษา รายะนคร

ศลิษา รายะนคร

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์