ภูษิต ดีสุวรรณ

ภูษิต ดีสุวรรณ

เน็ตอาสา
การศึกษา

กำลังศึกษาปริญญาโท
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขาการบริหารสื่อสารมวลชล
ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์