พิทยา สีหบุตร

พิทยา สีหบุตร

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขา ดนตรีสากล

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคใต้ 14 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์