ภัทรียา จันติ๊บ

ภัทรียา จันติ๊บ

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เว็บไซต์ในโครงการฯ
ออกแบบกราฟฟิกในโครงการฯ

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์