ณัฐติญา  วงมะลิ

ณัฐติญา วงมะลิ

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด (กำลังศึกษา)
ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคกลาง 21 จังหวัด
ภาคตะวันออก 7 จังหวัด
ภาคตะวันตก 7 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เว็บไซต์ในโครงการฯ
ออกแบบกราฟฟิกในโครงการฯ

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์