ณัฐพงศ์ วงษ์กลม

ณัฐพงศ์ วงษ์กลม

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

ทีมสื่อประจำโครงการฯ
สำนักข่าวดีนิวส์

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์