กุลพาภรณ์ สุธาศิลพรมแพร

กุลพาภรณ์ สุธาศิลพรมแพร

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการบริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร์
สาขาการเมืองการปกครอง

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์