จิราทิพย์ ไชยพูน

จิราทิพย์ ไชยพูน

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะการจัดการ
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ข้อมูลติดต่อ

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคเหนือ 9 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์