เจนจิรา เทียนทอง

เจนจิรา เทียนทอง

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคใต้ 14 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ออกแบบกราฟฟิกในโครงการฯ

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์