ชนัญชิดา สุนทรานันทกุล

ชนัญชิดา สุนทรานันทกุล

เน็ตอาสา
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาสื่อสารมวลชน

พื้นที่รับผิดชอบ

ภาคใต้ 14 จังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรในโครงการฯ
ประสานงานโครงการฯ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิทยากร

ทีมพวกเรา

ทีมดีแทคเน็ตอาสาและทีมดีนิวส์