dtac เราจะขับเคลื่อนคนไทย 4.0 ไป พร้อมกัน NetArsa

โครงการ

ดีแทคเน็ตอาสา

ภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาล เพื่อผลักดันเศรษฐกิจในประเทศไทย
ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการฯในการส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกสาขาอาชีพ
ใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

พัฒนาความรู้ทางด้าน ``ดิจิทัล``

สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมไทยทุกระดับ

ก้าวนำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่สังคมไทย

เกี่ยวกับโครงการ

ดีแทคเน็ตอาสา

โครงการ ดีแทค เน็ตอาสา

นับตั้งแต่ปี 2557  เป็นต้นมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการดำเนินโครงการดีแทค เน็ตอาสา ขึ้นมาเพื่อแนะนำการใช้สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้บริการ และได้ยกระดับการส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนโดยในปี 2558 โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมโครงการ Digital Literacy ดังกล่าว คือ การออกแบบหลักสูตรวิทยากรแกนนำ (หลักสูตร Digital Literacy)  โดยทีมดีแทค เน็ตอาสา (dtac Netarsa)  เป็นผู้ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ จำนวนกว่า20,000 คน กระจายทำงานใน 7,424 ตำบล ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชน 1,000,000 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 ภายหลังการก่อตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการยกระดับความร่วมมือดังกล่าว โดยจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ผลความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ทำให้มีผู้ประกอบการออนไลน์รายใหม่กว่า 340,000 รายเกิดขึ้นทั่วประเทศ  มียอดการขายสินค้าเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100,000 บาทต่อเดือน เกิดเน็ตไอดอล เช่น ปูไข่ดองคลองขลุง ซ๊ะป๊ะ ป้ามะลิ  น้ำพริกบ้านทนาย ผู้ใหญ่เกิ้งข้าวเหนียวหน้าควายลุย ทุเรียนสุนทรออแกนิกส์ฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมาขายหมึก ซึ่งมีผู้ติดตามรับชมคลิปวีดิโอกว่า 3,000,000 คน ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

ตลอดระยะเวลาของการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ดีแทค เน็ตอาสา เราได้มุ่งมั่น ทุ่มเทในการเป็นกลไกของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานในระดับจังหวัด จำนวน 72 จังหวัดผ่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ ทำให้ผลการดำเนินงานของทีมดีแทค เน็ตอาสา เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง รายการศาสตร์พระราชา รายการเดินหน้าประเทศไทย รายการบ่ายนี้มีคำตอบ นิตยสารแพรว และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมดีแทค เน็ตอาสา มีความรอบรู้ และชำนาญในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐ ชุมชน และประชาชน เข้าใจพื้นที่ เข้าใจความต้องการ เข้าใจข้อจำกัด โดยการทำงานส่วนใหญ่มุ่งเน้นการลงไปในพื้นที่เพื่อโปรโมทชุมชน การอบรมพัฒนาศักยภาพในการใช้อินเทอร์เน็ต ใช้สื่อออนไลน์ และการทำการค้าออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรมโครงการ ทำให้พบว่าจุดอ่อนของการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 คือ กระบวนการสื่อสาร การโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ การสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล จึงได้มีการขยายกิจกรรมไปสู่การจัดตั้งเครือข่าย ดีนิวส์ เน็ตเวิร์ค ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นสื่อออนไลน์ โดยได้มีการกระตุ้นให้แต่ละชุมชนสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในรูปของนักข่าวชุมชนออนไลน์ มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายนักข่าวชุมชนออนไลน์ DNews Network Center ขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ระนอง โดยจะมีการขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยไทย

  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision)
  • วัฒนธรรมการทำงาน (Culture)
  • ตัวชี้วัดของการดำเนินงาน (KPI)
  • ยุทธศาสตร์ (Strategic)

โครงการดีแทค เน็ตอาสา (dtac Netarsa) เป็นกิจกรรมโครงการส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ มีเป้าหมายหลักอันสำคัญ คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และการสร้างสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญในการขับเคลื่อนพลวัตทางสังคม โดยมุ่งต่อการเพิ่มโอกาสและช่องทางการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการของแต่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมุ่งต่อการสร้างบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนด้วยการหล่อหลอมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติด้วยการเชื่อมต่อกับข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนท้องถิ่น

พันธกิจ(Mission)

1.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน ยกระดับไปสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ ให้มีความสามารถขยับไปสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยี หรือรู้จักใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพมากขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ (Smart City) และการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)

2.ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ การเพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของภาครัฐ ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านแรงงาน และด้านการศึกษา เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มโอกาส ลดช่องว่าง และใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิงรุก

3.สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการเกษตรดิจิทัล การทำการเกษตรยุคใหม่ การผสมผสานเชื่อมโยงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ และด้านการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

4.สร้างองค์ความรู้ในด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สตาร์ทอัพ เกษตรกรยุคใหม่ ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการคิด การออกแบบ การผลิต การจำหน่ายและให้บริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

วัฒนธรรม(Culture) การทำงาน

SMILE

Self

มุ่งเน้นให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง

Message

ยกระดับการสื่อสารเพื่อสร้างความยั่งยืน

Innovation

กระตุ้นให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น

Local

เพิ่มโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

Enterprise

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2. กลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับองค์ความรู้ในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

3. จำนวนของข้อมูลดิจิทัล (Digital Content) ที่มีการรวบรวมข้อมูล และจัดทำเป็นสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

4. จำนวนของเครือข่ายผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ 7 จังหวัดเป้าหมาย (Smart City)

5. มีตลาดชุมชนออนไลน์ต้นแบบในชุมชนท้องถิ่น

6. มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดีแทคเน็ตอาสาอะคาเดมีต้นแบบ (dtac netarsa academy) ในชุมชน

7. มีข้อมูลผู้ประกอบการออนไลน์ต้นแบบใน 7 จังหวัดเป้าหมาย (Smart City)

8. มีเครือข่ายเน็ตอาสาชุมชนทำหน้าที่แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

9. มีเว็บไซต์ แฟนเพจ ยูทูป อินสตาแกรม ช่องรายการ ให้ข้อมูลข่าวสารการทำงานแบบเครือข่าย

10. มีการจำหน่ายสินค้าในโครงการผ่านออนไลน์ไม่น้อยกว่า 100 ผลิตภัณฑ์

ยุทธศาสตร์ในการสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นผู้นำในการเชื่อมโยงการทำงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

กรอบแนวคิด การนำนโยบายของรัฐบาล มาสู่การปฏิบัติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานในหลายระดับทั้งระดับกระทรวง กรมกอง จังหวัด และส่วนราชการภายใต้สังกัด ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในด้านกฏระเบียบ อำนาจหน้าที่ แนวคิดและวิธีการทำงาน รวมทั้งบุคลากร และงบประมาณ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำในการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้ขับเคลื่อนจะต้องมีการความคล่องตัว มีศักยภาพองค์ความรู้ และสามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ

 

เป้าหมาย

1.เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2.สร้างโอกาสในการรับรู้ เข้าถึง เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

3.ปรับเปลี่ยนแนวคิด การติดต่อสาร และวิธีการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

          ตัวชี้วัด

1.ความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

2.คลังข้อมูล และระบบการเรียนรู้

3.กิจกรรมการดำเนินงานร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับการสื่อสารชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน

กรอบแนวคิด  การสื่อสารประชาสัมพันธ์มีความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ของสาธารณ โดยในทางปฏิบัติที่ผ่านมาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเป็นไปเพื่อการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย ส่วนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเอกชนเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ ในขณะที่ชุมชนมีข้อมูลข่าวสารมากมายแต่ชุมชนไม่อาจสะท้อนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง ในขณะเดียวกันชุมชนก็มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่คนในชุมชน ดังนั้น โลกของการสื่อสารยุคดิจิทัล จำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับการสื่อสารในชุมชน โดยใช้คนในชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสารจากชุมชน โดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ  ในชุมชนนำเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และใช้ประโยชน์ในการสื่อสารผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

1.สนับสนุนและส่งเสริมคนในชุมชนให้ทำหน้าที่เป็นนักข่าวชุมชนออนไลน์

2.รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในชุมชนมาจัดทำเป็นสื่อดิจิทัล และรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสื่อดิจิทัลในแต่ละชุมชน

3.จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายนักข่าวชุมชนออนไลน์ ทำหน้าที่ศูนย์กลางขับเคลื่อนการสื่อสารในแต่ละชุมชนโดยการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

          ตัวชี้วัด

1.จำนวนของนักข่าวชุมชนออนไลน์

2.จำนวนของข้อมูลดิจิทัลและช่องทางการเผยแพร่

3.จำนวนศูนย์และระบบการบริหารจัดการเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

กรอบแนวคิด  ข้อมูลข่าวสารในชุมชนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานราก โดยหากประเทศไทยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสารจากชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากผู้บริโภค จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก

          เป้าหมาย

1.สร้างช่องทางในการสื่อสารข้อมูลชุมชนไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

2.ลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

3.เชื่อมโยงข้อมูลชุมชนกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

          ตัวชี้วัด

1.จำนวนช่องทางในการสื่อสาร

2.นวัตกรรมของการสื่อสารประชาสัมพันธ์

3.ระบบการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล

ยุทธศาสต์ที่ 4
ขยายเครือข่ายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลลงสู่ชุมชน

กรอบแนวคิด  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ภายใต้หลักการพึ่งพาตนเองโดยการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากกระแสของเทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งเครือข่าย และขยายเครือข่ายในแต่ละชุมชนพื้นที่ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้น การเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเพื่อการขยายเครือข่าย และเชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไปสู่ในแต่ละชุมชนจำเป็นจะต้องริเริ่มและดำเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการรวมกลุ่มเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมสนับสนุนในด้านสวัสดิการชุมชน ปากท้องความเป็นอยู่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อ และกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนภายใต้บทบัญญัติของกฏหมาย

          เป้าหมาย

1.ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนให้ทำหน้าที่นักข่าวชุมชนออนไลน์

2.พัฒนาระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายนักข่าวชุมชนออนไลน์

3.เสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ตลาดการค้าขาย วัตถุดิบสินค้าและบริการโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัด

1.จำนวนของนักข่าวชุมชนออนไลน์

2.จำนวนของเครือข่าย

3.ภาพลักษณ์ความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กร

TIMELINE

ความเป็นมาของโครงการฯ

ภายใต้แนวคิด Internet For All 

ดีแทค เชื่อมั่นว่าในปี 2558 คนไทยต้องรู้จักและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า 80% ของประชากรทั้งหมด โดยมี โครงการอินเทอร์เน็ตอาสาที่ดีแทคทำต่อเนื่อง ด้วยการให้พนักงานได้ออกไปให้ความรู้และความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ที่เราสำรวจแล้วว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงแต่ความรู้หรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่แท้จริงเข้าไม่ถึงเลย

Connect The Unconnected

ดีแทค นำทีม เยาวชนในโครงการ dtac & Telenor Youth Summit 2014 ต่อยอดการเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริงอย่างต่อเนื่องสอดรับนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ด้วยแนวคิด Internet for All ที่ดีแทคมุ่งมั่นตั้งใจทำมาตลอด โดยมีกิจกรรมที่ชื่อว่า “Connect The Unconnected” เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงสภาวการณ์จริง

ดีแทค เน็ตอาสา (dtac Netarsa)

ดีแทค ยกระดับกิจกรรม Internet for all สู่โครงการ ดีแทค เน็ตอาสา (dtac Netarsa) มุ่งภารกิจลงพื้นที่ให้ความรู้และเน้นสอนการใช้อินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นเพื่อให้คนในพื้นที่เข้าใจถึงประโยชน์ที่อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดีแทค ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล(Digiatal Literacy) กับสำนักปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น

การยกระดับ และขยายการใช้ประโยชน์จาก วิทยากรแกนนำ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเครือข่ายเน็ตอาสาที่ได้มีการขยายการเรียนรู้ในระดับตำบลเป็นแกนหลัก ในการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์และช่องทางการค้าออนไลน์อื่น หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

สร้างสรรค์พลังชุมชน

ทีมดีแทค เน็ตอาสา

เรามุ่งมั่น พร้อมที่จะนำชุมชนทุกพื้นที่ เข้าสู้ยุค "ประเทศไทย 4.0" ไปด้วยกัน

พื้นที่การทำงานของ ดีแทค เน็ตอาสา